Linda-Riina Paavilainen

Teemat & tavoitteet

Go to Terveyttä ja hyvinvointia edistämässä

Terveyttä ja hyvinvointia edistämässä

Kunnassa koulutuksella, ravitsemus- liikunta- ja kulttuuripalveluilla vaikutetaan asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Terveys- ja kulttuuripalvelujen tulee olla kaikkien saatavilla. Päätöksenteossa on aina hyvä tehdä ennalta niiden terveysvaikutusten arviointi. Päiväkotien ja koulujen turvallisuus on taattava kaikille koululaisille ja opettajille ja koulut joissa on jo todettu home-ja sisäilmaongelmia tulee sulkea. Rakentamisen laadunvalvontaa on myös tehostettava, jotta uusilta sisäilmaongelmilta vältytään.

Go to Perheille lisää valinnanvapautta

Perheille lisää valinnanvapautta

Perheiden valinnanvapaudesta tulee huolehtia niin, että keittiön pöydän äärellä päätetään pienten lasten hoitopaikasta ja –muodosta. Tarvitsemme päiväkotien rinnalla kotihoitoa, perhepäivähoitoa, aamu- ja iltapäiväkerhoja sekä mahdollisuuksia valita yksityisiä palveluita. Vuorotyötä, osa-aikatyötä ja lyhytaikaista työtä tekeville on voitava tarjota nykyistä joustavampia mahdollisuuksia järjestää lastenhoito. Päivähoidon ja perusopetuksen ryhmäkokojen pitää olla kohtuullisia ja aikuisia on oltava riittävästi.

Go to Laadukas koulutus on investointi tulevaisuuteen

Laadukas koulutus on investointi tulevaisuuteen

Kouluilla tulee olla riittävät taloudelliset resurssit toimia niin, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada riittävästi tukiopetusta ja osallistua koulussa järjestettäviin opettajien vetämiin kohtuuhintaisiin kerhoihin. Päiväkodeilla ja kouluilla on myös tärkeä tehtävä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan, sen tapoihin ja normeihin. On tärkeää, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat sekä laadukasta suomi toisena kielenä-opetusta että oman äidinkielen opetusta. Lapsilla on myös oltava riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa. Lapsille ja henkilökunnalle tulee myös turvata homeesta vapaa terveellinen työskentely-ympäristö jossa on puhdas sisäilma.

Go to Asukaslähtöisyyttä ja lähidemokratiaa

Asukaslähtöisyyttä ja lähidemokratiaa

Lisää vuorovaikutusta kaupungin ja kuntalaisten välille. Hyvä kunnallishallinto perustuu avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden kesken. Hyvä hallinto edellyttää laajaa, avointa, läpinäkyvää ja helppokäyttöistä tapaa, jolla kuntalaiset voivat seurata kunnassa tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa. Kunnanvaltuustojen edustuksellista demokratiaa tulee täydentää suoran demokratian keinoin asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista lisäämällä. Kuntalaisille on hyvä tarjota mahdollisuuksia kohdata viranhaltijoita ja päättäjiä esimerkiksi kyselytunneilla, asukasilloissa tai tietoverkon välityksellä osana valtuustotyöskentelyn arkea. Päätöksenteko täytyy säilyä lähellä ihmistä.

Inhimillisempää otetta vanhustenhoitoon

Jokainen ikäihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Vanhustenhoito on saatava sellaiselle tasolle, ettei vanhenemista tarvitse pelätä. Hallituksen hyväksymä hoitajamitoituksen suosituksen alentaminen entisestään nykyisestä 0,5 hoitajasta 0,4 hoitajaan hoidettavaa kohden ei ole kestävä ratkaisu. Hoitajien määrää tulisi lisätä eikä suinkaan vähentää. Hoitajien vähäinen määrä lisää paitsi vanhusten epäinhimillistä kohtelua, myös heikentää työssä jaksamista ja hoitotyön kiinnostavuutta.

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuorten hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä takaisin. Tietoa kunnan toiminnasta pitää tarjota yhä enemmän kanavissa, joissa nuoret ovat läsnä. Nuorten äänen tulee kuulua kunnan päätöksenteossa ja nuorisovaltuustoille tulee turvata riittävät toimintaresurssit. Myös nuorten turvallisia vapaa-ajanviettopaikkoja, kuten nuorisotaloja, liikunta-ja harrastetiloja tulee olla riittävästi. Kannatan myös lisäpanostuksia työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön keinoina tavoittaa koulutuksesta pudonneita nuoria.

Yrittävä kunta menestyy

Tulevaisuuden kunta kantaa yhä enemmän vastuuta oman kotiseudun elinvoimasta ja kehityksestä. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia tulee lisätä kaikessa päätöksenteossa, sillä juuri näissä on suurin kasvupotentiaali ja suurimmat mahdollisuudet työllistää. Yhteistyötä alueen yritysten, koulujen ja kolmannen sektorin kanssa tulee lisätä ja kaavoitus ja lupa-asioita tulee kuunnella myös alueen yritysten tarpeita. Myös yrittäjyyskasvatuksesta tulee huolehtia kaikilla kouluasteilla ja sisällyttää kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Palo yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen syttyi kun olin Brysselissä vaihdossa ja tapasin puolivahingossa Euroopan Parlamentissa järjestetyssä seminaarissa Kristillisdemokraattien silloisen MEP:n Sari Essayahin. Hänen puheensa innosti ja sytytti toimimaan yhteiskunnan parhaaksi kristilliseltä arvopohjalta.

Tätä ennen olin ehtinyt tekemään kehitysyhteistyötä Intiassa, toimimaan Brysselissä vankilatyön koordinaattorina sekä Antwerbenissä tavoittavassa ihmiskaupan vastaisessa työssä. Saksassa ja Luxembourgissa olin ollut järjestämässä kansainvälisiä nuorten konferensseja ja ensimmäiset ministerit tapasin jo 19-vuotiaana Italiassa mallin ja TV-töitä tehdessäni.

Who is Linda-Riina?

27-year-old Theologian (B.A) specialized to development cooperation

POLITICIAN

I work as the Secretary General of Young Christian Democrats
In my work, I organize seminars and events, take care of our organizations financial management, give the interviews to the magazines, radio and TV, be in contact with our members, take care of the media-communications, speak and represent our organization in Finland and abroad, and I absolutely love my job!

THEOLOGIAN

B.A. in Theology
I have graduated from the University of Wales as a Bachelor of Arts in Theology, specialized in development cooperation. I have had chance also work in India and Nepal. I enjoy doing all kinds of academic research and look the phenomena from the different angles and also discuss from the deeper stuff.

LECTURER

Have been teaching from various subjects
I have had the chance to teach and lecture e.g. from the Middle East conflict and peace-building, project management and sustainable development, group working methods and human rights all the way to transparency in EU funding instruments.

SINGER-DANCER-WRITER

Dance-teacher who enjoys singing, writing and photographing
My first job was at the age of 13, when I was teaching modern and street-dance in MLL. Since that I have been dancing and singing. During freetime, you can spot me probably from travelling, writing something or practicing extreme sports.

AS THEY SAY..

Miksi Kristillisdemokraatit?

Puolueeseen liityin luettuani periaateohjelman lävitse, josta suurimmaksi osaksi olin samaa mieltä. Puoluetta joka ajaa perheiden ja yrittäjien asiaa kannattaen sosiaalista markkinataloutta, kestäviä arvoja sekä subsidiariteetti-periaatetta, on helppo olla kannattamassa.

Blogi